Yanjing Beer Zhejiang Xiandu Co. has bought Shejiang Bihu Beer Co Ltd, according to press reports.