Teeling Whiskey Company's Hybrid Malt Whiskey Edition No.1